موسسه خیریه آموزشی ، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اعظم ( ص )

تصاویر درمانگاه

19 دسامبر 2017

تصاویر بیمارستان

20 ژانويه 2018