موسسه خیریه آموزشی ، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اعظم ( ص )

چشم انداز


موسسه خیریه رسول اعظم ، با جلب حداکثری مشارکت گروههای مختلف خیرین تبدیل به یکی از مراکز اصلی ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیماران خواهد شد. این موسسه خیریه با نیت ترویج کمک به همنوع هر روز گامی بزرگتر و موثرتر از قبل بر می دارد و نهادی خواهد بود برای حمایت از بیماران کمتر برخوردار ، کمک به حل مشکلات د رمانی استان و برآرده نمودن انتظارات جوامع اهداء کننده کمک های مردمی ، این موسسه به عنوان نهادی استراتژیک در حوزه درمان جنوب کشور به ویژه استان فارس خواهد درخشید.