موسسه خیریه آموزشی ، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اعظم ( ص )

خداخواست شهبازی

عضوهیئت امنا

دکترمحمدهادی ایمانیه

نائب رئیس هیئت امنا

سیدعلی اصغردستغیب

رئیس هیئت امناء

دکتر فیجانی

عضو هیئت امناء

دکتر نادر مردانی

عضو هیئت امناء

دکتر رامجردی

عضو هیئت امناء

علی محمد حسام

عضو هیئت امناء

سید مهدی موسویان

عضو هیئت امناء

عبدالرحیم رحیم پور

عضو هیئت امناء

مجید یقطین

عضو هیئت امناء

دکترمحمدرضا فتاحی

عضو هیئت امناء

محمدحسین گلریز خاتمی

عضو هیئت امناء

مهندس غلامرضامحمدی

عضو هیئت امناء

دکترمحمدرضا فتاحی

رئیس هیئت مدیره

خداخواست شهبازی

مدیر عامل

محمدحسین گلریز خاتمی

نائب رئیس هیئت مدیره

علی محمد حسام

خزانه دار

سید مهدی موسویان

عضو هیئت مدیره

عبدالرحیم رحیم پور

عضو هیئت مدیره

دکتر نادر مردانی

عضو هیئت مدیره

مجید یقطین

عضو هیئت مدیره

مهندس غلامرضامحمدی

بازرس اصلی