موسسه خیریه آموزشی ، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اعظم ( ص )

 و برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه خیریه رسول اعظم(ص)


پزشکتخصصزمان حضور
پزشک اورژانسپزشک اورژانساز شنبه الی پنجشنبه 8 الی 22
دکتر فرخیفوق تخصص جراحی کلیه و مجاری ادرارییکشنبه و دوشنبه 12 ظهر
دکتر مجید صمیمیمتخصص جراح کلیه و مجاری ادرایسه شنبه    و   چهارشنبه ها  10:30
دکتر فریدون پورمتخصص پوستیکشنبه و پنجشنبه 8 الی 11
دکتر ضیاییمتخصص جراحی عمومییکشنبه 9:30 سه شنبه 17 چهار شنبه 10:45
دکتر دستغیبسونوگرافیشنبه تا چهارشنبه از 13
دکتر صادقیسونوگرافیسه شنبه ها 17 پنجشنبه ها 8 صبح
دکتر زارعسونوگرافیدوشنبه 8 صبح
دکتر ولدانمتخصص اطفال.کودکان.نوزادانشنبه 16:30 دوشنبه و چهارشنبه 17 پنجشنبه ها 10 صبح
دکتر گل کارمتخصص چشمشنبه ها 9 صبح / دوشنبه و پنجشنبه 9 الی 11

دکتر احمدی

متخصص گوش و حلق و بینی

یکشنبه ها 11    سه شنبه ها   11

دکتر شرونیمتخصص گوش حلق و بینیدوشنبه ها   9

دکتر سعادت

متخصص قلب و عروق

چهارشنبه 9 صبح  *  جهت انجام نوار قلب از 8 صبح حضور داشته باشند

دکترعبدالهی

متخصص داخلی

چهارشنبه ها 9:30 صبح

دکتر مظفری

متخصص داخلی  15 تا 30 هر ماه

شنبه تا چهارشنبه  8:30  الی 12

دکتر ابوذر فیجانی

متخصص ارتوپدی

شنبه و سه شنبه  11 صبح

دکتر درخشان راد

متخصص ارتوپدی

دوشنبه و چهارشنبه  8 الی 10 صبح

دکتر عباسی

متخصص زنان

یکشنبه   و   چهارشنبه  15
دکتر تعلم

متخصص زنان

دوشنبه ها  11:30